เกี่ยวกับฉัน

จป.วิชาชีพ มสธ.51 สถานที่ทำงาน ระยอง รูปไม่หล่อแต่พอดูได้ตามภาพ โสด ซิง อายุ 30

วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2554

วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2553

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553

B. ระบบมาตรฐานต่างๆ ในด้านความปลอดภัย

1.เปรียบเที่ยบข้อกำหนด OHSAS 18001 : 2007 VS 18001 : 1999 ต่างกันอย่างไรจากเวอร์ชั่นเดิม     
http://www.jorpor.com/SH/OHSAS%2018001%202007%20THAI%20.pdf

2.ลดความเสี่ยงในการทำงานด้วย OHSAS 18001
http://www.jorpor.com/SH/OHSAS%2018001.pdf

3.มาตรฐานระบบการจัดการอชีวอนามัย  มอก.18001
http://www.jorpor.com/SH/TIS%2018001.pdfA. เอกสาร จป. ส่งราชการ และ การจัดทำแผน

1.แบบ จป.(ท) จป.(ว) แจ้งรายงานแบบแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน


2.แผนป้องกันอัคคีภัย


3.ตัวอย่างหนังสือแต่งตั้ง คณะกรรมการความปลอดภัยฯ


4.ตัวอย่าง หนังสือแต่งตั้ง  จป.เทคนิค

5.ตัวอย่าง หนังสือแต่งตั้ง  จป.เทคนิคขั้นสูง


6. ตัวอย่าง หนังสือแต่งตั้ง  จป. วิชาชีพ


7.ตัวอย่าง หนังสือแต่งตั้ง  จป. หัวหน้างาน


8.ตัวอย่าง หนังสือแต่งตั้ง  จป.บริหาร


9.ตัวอย่าง แจ้งชื่อ จป.เพื่อขึ้นทะเบียน


10. ตัวอย่างนโยบายความปลอดภัย


11.ตัวอย่างนโยบายสิ่งแวดล้อม

12.ตัวอย่างคู่มือความปลอดภัย
http://www.konayutthaya.com/jpo/files/EHS_doc/SafetyHandBook2.xls

13.คู่มือบ่งชี้อันตรายและประเมิณความเสี่ยง
http://www.diw.go.th/Risk/index.htm

14. แบบประเมิณ 5 ส
http://www.konayutthaya.com/jpo/files/EHS_doc/5s.xls

15.แบบประเมิน safety
http://www.konayutthaya.com/jpo/files/EHS_doc/safety.xls

16.ตัวอย่างแผนความปลอดภัย
http://www.konayutthaya.com/jpo/files/EHS_doc/safety_plan1.xls

17.ตัวอย่างกิจกรรม 5ส.
http://www.konayutthaya.com/jpo/files/EHS_doc/act_5s.xls

18.ตัวอย่างระเบียบปฎิบัติ ผู้รับเหมา
http://www.konayutthaya.com/jpo/files/EHS_doc/practice_contractor.xls

19.ตัวอย่างวิเคราะห์และรายงานอุบัติเหตุ
http://www.konayutthaya.com/jpo/files/EHS_doc/ex_accident.doc

20.ตัวอย่างงานรักษาความปลอดภัย
http://www.konayutthaya.com/jpo/files/EHS_doc/ex_safety.xls

21.แบบสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ
http://www.konayutthaya.com/jpo/files/EHS_doc/analyse_accident.xls

22.รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ
http://www.konayutthaya.com/jpo/files/EHS_doc/report_fire.doc

23.การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย
http://www.konayutthaya.com/jpo/files/EHS_doc/chemicals.pdf

24.ใบงานในที่อับอากาศ

25.รายงาน+จผส

26. ใบอณุญาตให้ขุดเจาะพื้นดิน.

27.ใบอนุญาตให้ปฏิบัติงานกับไฟฟ้า
28.ใบอนุญาตให้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความร้อน
29.ใบอนุญาตทำงานทั่วไป
30.แบบฟอร์มรายงาน / บันทึกการสอบสวน / ป้องกันแก้ไข / ติดตามผล   อุบัติเหตุ /  เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ  และมลภาวะสิ่งแวดล้อม
                

                                      ข้อมูลจาก ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.konayutthaya.com/